Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 12 september 2013

20120912 Uitnodiging ALV (d.d. 12 september 2013)

Datum : Donderdag 12 september 2013
Plaats : Sporthal ´De Eendracht´ te Nijeveen.
Aanvang : 20.30 uur

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen voorgaande vergadering (aanwezig op de vergadering en per mail toegezonden)
4. Jaarverslag voorzitter
5. Jaarverslag en vooruitblik jeugd
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoemen nieuwe kascommissie
8. Financiële stukken & vaststellen contributie door penningmeester
9. Training
10. Rondvraag
11. Sluiting